Cele stowarzyszenia

Kursy języka polskiego

Organizujemy kursy nauczania języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Hamburgu.

Szerzenie dwujęzyczności

Podejmujemy prace systemowe by zmienić nastawienie społeczne i polityczne w postrzeganiu dwujęzyczności.

Nauka polskiego w Hamburgu

Pracujemy nad tym, aby więcej szkół w Hamburgu wprowadziło lekcje języka polskiego jako języka pochodzenia.

Networking polskojęzyczny

Networking i poszerzanie kontaktów w gronie osób i organizacji polskojęzycznych

Wspieranie pedagogów

Poprzez akcje nasze oraz naszych partnerów wspieramy pedagogów w Hamburgu uczących języka polskiego.

Praca z rodzicami

Wspieramy rodziców w ich w dialogu z hamburskimi placówkami oświaty oraz poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń związanych z nauczaniem polskiego.

Wymiana doświadczeń

Wiemy, że zwajemna wymiana dobrych praktyk oraz pokazywanie przykładów sukcesów ułatwiają integrację społeczną.

Przestrzeń publiczna

Niwelujemy złe emocje związane z wychodzeniem z językiem polskim w przestrzeń publiczną.

Nasza motywacja

Stowarzyszenie WIR Hamburg stara się aktywnie docierać do polityków lokalnych i landowych, mówiąc wprost o problemach takich jak:
• bardzo ograniczona oferta dydaktyczna nauczania języka polskiego jako języka pochodzenia w Hamburgu (brak żłobka polskiego czy przedszkola polsko-niemieckiego a zaledwie parę szkół ma popołudniami zajęcia po polsku),
• brak wystarczających informacji o możliwościach nauki języka pochodzenia,
• brak zainteresowania dyrektorów szkół wprowadzeniem takiej oferty,
• brak finansowania na poziomie lokalnym nauczania dzieci dwujęzycznych pomimo legislacji landowej umożliwiającej taką naukę,
• przeszkody legislacyjne oraz organizacyjne uniemożliwiające samoorganizację osób, które szukają możliwości nauki dla swoich dzieci,
• „niewidzialność“ języka polskiego w strefie publicznej Hamburga pomimo bardzo jasnej struktury demograficznej (Polacy są w Hamburgu jak i w całych Niemczech drugą co do wielkości grupą migrancką).

Jak realizujemy cele stowarzyszenia

Wykorzystujemy różne kanały komunikacyjne (np. strona WIR Hamburg na Facebooku, newslettery naszych partnerów, wystąpienia podczas spotkań i konferencji związanych z edukacją dwujęzyczną), aby poszerzać świadomość istotności nauczania polskiego jako języka pochodzenia.
Organizujemy kursy polskiego dla dzieci w wieku
żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz staramy się organizować w Hamburgu spotkania Polonii popierającej nasze idee.
Aktywnie uprawiamy networking z naszymi partnerami i z innymi organizacjami wspierającymi bilingwalność w Hamburgu i na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec.
Ze względu na swoją pozycję w regionie stowarzyszenie WIR zostało w 2019 roku zaproszone do reprezentowania Hamburga w ogólnoniemieckiej inicjatywie Bundeskonferenz der Polnisch-Arbeitsgemeinschaften, która, zrzeszając najważniejszych partnerów i organizacje z każdego landu związkowego, występuje na płaszczyźnie ogólnoniemieckiej o prawo do nauki języka polskiego w niemieckim systemie edukacji oraz o wywiązywanie się przez stronę niemiecką z postanowień traktatu o dobrym sąsiedztwie z 1991 roku.