Stowarzyszenie
WIR Hamburg

„Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku” – Konfucjusz

O powstaniu WIR

 • Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie

  Zostaje podpisany traktat pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, którego artykuł 25 pkt 3 oraz 4 zobowiązują oba kraje do wspierania nauczania języka mniejszości narodowej.

  17 czerwca 1991
 • Założenie stowarzyszenia WIR Hamburg

  Członkowie założyciele stowarzyszenia WIR Hamburg, wśród którego były osoby zawodowo związane m.in. z Uniwersytetem Hamburskim, dostrzegli problem z organizacją nauki języka polskiego jako języka pochodzenia i wychowania dwujęzycznego na poziomie miejskim. W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości proklamowano powołanie nowego stowarzyszenia i nadano mu nazwę: WIR zur Förderung der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit Hamburg.

  11 listopada 2016
 • Ogólnoniemiecki dzień czytania na głos

  Czytamy na głos po polsku książeczki „Leśne Głupki” Małgorzaty Strzałkowskiej oraz „Żabek i Ropuch. Razem” Arnolda Lobela podczas ogólnoniemieckiego dnia czytania na głos. Rodzi się idea systematycznego czytania na głos dzieciom po polsku, która zamieni się w największy oddolnie zorganizowany projekt stowarzyszenia: Czytanie na drugie śniadanie.

  17 listopada 2017
 • Pierwsze walne spotkanie członków WIR

  Od czasu założenia stowarzyszenia ilość członków szybko rośnie. Jeszcze szybciej rośnie liczba osób śledzących nasz kanał społecznościowy na Facebooku. W dzielnicy Hamburg-Lokstedt odbyło się pierwsze walne zgromadzenie członków stowarzyszenia.

  17 grudnia 2017
 • Zmiany w statucie WIR

  Statut stowarzyszenia przyjmuje na mocy głosowania członków obecną postać.

  9 maja 2019
 • Nowe otwarcie

  Decyzją walnego zgromadzenia członków, ze względu na panującą epidemię COVID-19 oraz by dotrzeć do osób, które nie biorą udziału w kursach stacjonarnych stowarzyszenia (Smyki, Smyki Plus, Polski Klasse), stowarzyszenie ma się zająć szeroko pojętą integracją sympatyków i członków, a samo członkostwo w stowarzyszeniu staje się darmowe.

  11 grudnia 2020

Przesłanki do powstania stowarzyszenia

Trochę ponad pół roku po zjednoczeniu Niemiec podpisany zostaje polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Artykuł 25 pkt 3 oraz 4 tego traktatu zobowiązują oba kraje do wspierania nauczania języka mniejszości narodowej:

3. Umawiające się Strony opowiadają się zdecydowanie za rozszerzeniem możliwości nauki języka drugiego kraju w szkołach, uczelniach i innych placówkach oświatowych. Będzie się przy tym również dążyć do zakładania szkół, w których nauczanie będzie się odbywać w obu językach. Dołożą one ponadto starań na rzecz rozszerzenia możliwości studiów germanistycznych i polonistycznych w uczelniach drugiego kraju.
4. Umawiające się Strony będą współpracować w delegowaniu nauczycieli, w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników dydaktycznych oraz w rozwijaniu i udostępnianiu pomocy naukowych, łącznie z wykorzystaniem telewizji, radia, techniki audiowizualnej i komputerowej.


Wywiązywanie się ze wzajemnych zobowiązań zarówno w Polsce, jak i w Niemczech wygląda różnie w zależności od województwa, kraju związkowego, miasta lub gminy, od poziomu zaangażowania oraz dostępnych środków. Sytuację w Niemczech dodatkowo komplikuje fakt, że polska społeczność nie ma w Niemczech statusu mniejszości narodowej oraz decyzje dotyczące wywiązania się z postanowień traktatu są podejmowane decentralnie – na poziomie krajów związkowych, co z kolei wymaga od społeczności polskiej w Niemczech konieczności budowania struktur, przedstawicielstw i dialogu z partnerami niemieckimi na płaszczyźnie lokalnej przy jednoczesnym łączeniu sił i koordynacji w całych Niemczech.

Stowarzyszenie WIR zur Förderung der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit Hamburg e.V. zostało zawiązane 11 listopada 2016 roku. U jego podłoża leży spotkanie osób, które – każda na swój sposób – gromadziły wokół siebie i wokół organizowanych przez siebie spotkań innych polskojęzycznych rodziców i ich dzieci. Wszystkim chodziło o to samo – chcieli wspierać świadomą dwujęzyczność i dwukulturowość dzieci, wychowywać je w otwartości oraz poszanowaniu do tych, ale też innych języków i kultur w Hamburgu. Dla wszystkich było jasne, że dla większości język polski to język ojczysty rodziców, tak jak i Polska to „ich“ kraj. Językiem dzieci natomiast jest niemiecki i polski, przy czym kolejność nie jest tu przypadkowa, ich tożsamość jest transkulturowa – rozpięta gdzieś w bardzo pojemnej przestrzeni pomiędzy biegunami: polskim i niemieckim. O tym, że to „pomiędzy“, to „dwu-“ to wartość, skarb, szansa, nie trzeba było nikogo przekonywać. Chodziło o to by:
• wspierać dzieci w ich dwujęzyczności na takim etapie, ja jakim one są,
• pozwolić na to, by cieszyły się polskim pochodzeniem w takim stopniu, w jakim cieszą się niemieckim,
• pomóc im odkrywać własne powiązania między tymi kulturami i językami z dala od stereotypowych wyobrażeń, utartych kalek, sztucznych hierarchii
– to nadal cel i wyzwanie.
Wszyscy życzyli sobie mocniejszego zaakcentowania pozycji języka polskiego jako języka pochodzenia, którym włada pokaźna, bo druga co do wielkości, grupa obcokrajowców mieszkających w Hamburgu.

W grudniu 2017 roku odbyło się pierwsze walne zgromadzenie WIR Hamburg e.V. Od tego czasu największą wartością dodaną działalności WIRu są spotkania: spotkania dzieci cieszących się z zabawy z rówieśnikami o podobnej biografii językowej, spotkania podobnie myślących rodziców, wspierających się, wymieniających doświadczenia, spotkania wszystkich zainteresowanych językiem polskim i Polską w Hamburgu. Z tych spotkań rodzą się pomysły, z pomysłów projekty, z projektów nowe spotkania. I o to nam też chodzi!