Statut

przyjęty na spotkaniu założycielskim w dniu 11.11.2016 r.,
zmieniony w dniu 09.05.2019 r.

WIR na rzecz promocji polsko-niemieckiej dwujęzyczności - Hamburg
(WIR zur Förderung der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit Hamburg)

Preambuła

WIR zur Förderung der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit Hamburg (WIR na rzecz promocji polsko-niemieckiej dwujęzyczności - Hamburg) jest stowarzyszeniem non-profit, którego celem jest wspieranie oraz popularyzowanie wśród dzieci, młodzieży i rodziców ich polsko-niemieckiej dwujęzyczności i tożsamości. Chcemy wzmocnić status języka polskiego jako języka pochodzenia w Hamburgu i okolicach. Jesteśmy zaangażowani w edukację i współtworzenie szacunku dla obu kultur i języków.

§ 1 Nazwa i siedziba

Nazwa stowarzyszenia brzmi " WIR zur Förderung der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit Hamburg e.V.".
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Hamburgu.
Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru stowarzyszeń przy sądzie rejestrowym w Hamburgu. Wpis ten skutkuje dodaniem do nazwy "e.V." (skrót od: ein eingetragener Verein – stowarzyszenie zarejestrowane).
Rokiem finansowym jest rok kalendarzowy.

§ 2 Cele stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje tylko i wyłącznie cele charytatywne w rozumieniu przepisów "Cele uprzywilejowane podatkowo" Niemieckiego Kodeksu Podatkowego.
Celem stowarzyszenia jest wspieranie i utrzymanie związku z krajem pochodzenia jako społecznej przestrzeni doświadczenia i przynależności (zgodnie z § 52 ust. 2 AO Dbanie o dziedzictwo kulturowe i wiedzę o ojczyźnie), w szczególności wspieranie polsko-niemieckiej dwujęzyczności zarówno w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.
Cele stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez promowanie i prowadzenie działalności kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych o polskich korzeniach, mieszkających w Hamburgu i okolicach.
Stowarzyszenie angażuje się w promowanie i wspieranie rodzinnej polsko-niemieckiej edukacji dwujęzycznej. Stawia sobie też za cel uwrażliwienie, wzmocnienie i integrację rodzin z polskim tłem migracyjnym poprzez bycie platformą do wymiany doświadczeń.
Stowarzyszenie nawiązuje i utrzymuje kontakty z instytucjami, fundacjami i innymi stowarzyszeniami, które zajmują się tematyką dwu- oraz wielo-języczności, oraz w szczególności tematyką języka polskiego jako języka ojczystego.
Ważnym celem stowarzyszenia jest wzmocnienie obecności i statusu języka polskiego w przestrzeni publicznej jako języka pochodzenia licznych obywateli urodzonych w Hamburgu i okolicach oraz ustanowienie go jako oficjalnego drugiego języka nauczania w szkołach.

§ 3 Pożytek publiczny

Stowarzyszenie jest działa bezinteresownie i nie jest powołane do realizacji celów zarobkowych. Fundusze stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele zgodne ze statutem.
Członkowie nie otrzymują żadnych korzyści majątkowych z funduszy stowarzyszenia. Żadna osoba nie może być uprzywilejowana finansowo, ani otrzymywać nieproporcjonalnie wysokich korzyści majątkowych, poprzez wydatki, które są obce dla celów stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują zwrotu wpłaconych składek ani wkładów niepieniężnych w przypadku rezygnacji z członkostwa lub samoistnego lub urzędowego rozwiązania Stowarzyszenia, o ile nie dotyczy to wypłaconych funduszy.

§ 4 Członkostwo

Istnieją dwie formy członkostwa:
· Członkowie zwyczajni, którymi mogą być wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne.
· Członkowie wspierający, którymi mogą być wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne oraz podmioty prawne.
Członek wspierający może w każdej chwili zostać członkiem zwyczajnym, a członek zwyczajny może w każdej chwili zostać członkiem wspierającym. Wymaga to pisemnego powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku różnic w wysokości składek członkowskich, płatności już dokonane/zapłacone zostaną wyrównane. Członkowie Zwyczajni oraz ich nieletnie dzieci mają prawo do korzystania z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia oraz do uczestniczenia w imprezach Stowarzyszenia, eventach które Stowarzyszenie wspiera finansowo lub finansuje w całości i realizuje samodzielnie.
Dodatkowym warunkiem zostania członkiem zwyczajnym jest nieograniczone wspieranie celów Stowarzyszenia (§ 2) oraz chęć aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, przesyłając wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską do Zarządu Stowarzyszenia. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia. W przypadku odrzucenia wniosku, wnioskodawca ma prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.
Do rezygnacji z członkostwa wymagane jest pisemne powiadomienie Zarządu na trzy miesiące przed datą z którą chce się zakończyć członkostwo. Członkostwo wygasa, jeżeli członek zalega z zapłatą składki członkowskiej dłużej niż trzy miesiące.
Członek może zostać usunięty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli działa niezgodnie z celami Stowarzyszenia lub nie wypełnia swoich zobowiązań wobec Stowarzyszenia. Członek może odwołać się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia Członków, które Zarząd Stowarzyszenia musi zwołać w przeciągu trzech miesięcy. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. Członek musi zostać zaproszony na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków i ma prawo być wysłuchany.

§ 5 Składka członkowska

Członkowie Stowarzyszenia mogą być zobowiązani do uiszczenia składek członkowskich i należności za przyjęcie do Stowarzyszenia. Wysokość i termin płatności składek rocznych ustala Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia jest uprawniony do proponowania członkom zróżnicowanych składek członkowskich i zróżnicowanych ułatwień płatniczych. Na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków członkowie Stowarzyszenia mają prawo wyboru, którą z proponowanych przez Zarząd Stowarzyszenia wysokości składek członkowskich chcą opłacić na następny rok.
Zarząd Stowarzyszenia jest uprawniony do różnicowania składek członkowskich i ułatwień w płatnościach bazując na czynnikach takich jak liczba dzieci pozostających na utrzymaniu, sytuacja finansowa lub rodzinna oraz inne czynniki, które nie stanowią dyskryminacji i nie stanowią podstawy do składania skarg przez członków Stowarzyszenia.

§ 6 Organy Stowarzyszenia

Organami stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków oraz
b) Zarząd Stowarzyszenia.

§ 7 Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków składa się z członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków, ale nie mają prawa głosu.
Walne Zgromadzenie Członków ma następujące zadania:
· określenie wytycznych pracy Stowarzyszenia,
· wyboru lub odwołania Zarządu Stowarzyszenia lub poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia,
· udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia lub poszczególnym członkom Zarządu Stowarzyszenia,
· przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności, sprawozdania finansowego oraz wyznaczenia audytora finansowego.
Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w miarę potrzeb, zazwyczaj raz w roku (doroczne Walne Zgromadzenie Członków). Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków zwyczajnych na piśmie lub w formie elektronicznej, podając porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Zaproszenia pisemne muszą być wysłane do członków zwyczajnych co najmniej na 3 tygodnie, a zaproszenia elektroniczne co najmniej na 2 tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia Członków. Członkowie wspierający nie muszą być zapraszani. Zaproszenie uznaje się za otrzymane przez członka zwyczajnego, jeśli zostało wysłane na jego ostatni znany adres e-mail lub adres pocztowy.
Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, jeżeli co najmniej jedna czwarta członków złożyła taki wniosek. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków. Każdy członek ma jeden głos. Nie ma możliwości reprezentowania innych członków i głosowania w ich imieniu.
Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy przewodniczący, który jest powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia. Z każdego Walnego Zgromadzenia Członków należy sporządzić pisemny protokół, który musi zostać podpisany przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków i protokolanta. Protokół jest zatwierdzany przez następne Walne Zgromadzenie Członków i przechowywany razem z aktami zarządu.
Walne Zgromadzenie ma kworum niezależnie od liczby obecnych członków, o ile zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający mają prawo do zabierania głosu i odpowiadania na pytania podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 8 Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zarządza stowarzyszeniem zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, nadzoruje projekty Stowarzyszenia (o ile ten obowiązek nie został przekazany osobom trzecim), reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, zarządza majątkiem Stowarzyszenia, sporządza plan działania i inwestycji oraz na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków rozlicza się z wykorzystania środków, które są przekazywane Stowarzyszeniu przez osoby trzecie.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika oraz, w razie potrzeby, jednego lub więcej Audytora. Rola Audytora nie może być łączona z żadną inną rolą w Zarządzie Stowarzyszenia. Rola Przewodniczącego nie może być łączona z rolą Wiceprzewodniczącego.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia są wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Stowarzyszenia na okres 2 lat. Ich reelekcja jest dozwolona. Po zakończeniu kadencji i po przeprowadzeniu nowych wyborów Zarząd Stowarzyszenia pozostaje na stanowisku do czasu wpisania nowego Zarządu Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń.
Członek Zarządu Stowarzyszenia może złożyć rezygnację z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia z ważnych powodów. Pozostaje on członkiem Zarządu Stowarzyszenia do czasu wykreślenia go z rejestru stowarzyszeń. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia składa się z mniej niż trzech członków lub wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia zrezygnują z pełnienia swoich funkcji, stary Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie Członków najpóźniej w ciągu trzech miesięcy i przed wprowadzeniem zmian w rejestrze stowarzyszeń.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą zostać odwołani ze stanowiska przed upływem ich kadencji większością dwóch trzecich głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Zarządu Stowarzyszenia podejmuje decyzje zwykłą większością głosów swoich członków.
Zarządu Stowarzyszenia może przyjąć swój własny regulamin wewnętrzny. Zarządu Stowarzyszenia jest upoważniony do utworzenia biura i zatrudnienia etatowych pracowników. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje jego Przewodniczący lub Wiceprzewodnicy. Są oni do tego zobowiązani, jeżeli posiedzenia zażąda co najmniej jedna trzecia członków Zarządu Stowarzyszenia.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wykonują swoje obowiązki na zasadzie dobrowolności.
Poniesione przez nich wydatki mogą być zwracane.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać od Stowarzyszenia wynagrodzenie za działalność niezwiązaną z działalnością Zarządu Stowarzyszenia, a służącą realizacji celów Stowarzyszenia. W przypadku głosowań gdzie zapadają decyzje o wynagrodzeniu poszczególnych Członków Zarządu, członkowie ci nie mogą brać udziału. Do prawnie wiążącej reprezentacji Stowarzyszenia konieczny jest podpis dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 9 Zmiany Statutu

Zmiany statutu Stowarzyszenia dokonywane są przez Walne Zgromadzenie Członków większością trzech czwartych głosów. Uchwały w sprawie zmian w statucie mogą być podjęte tylko wtedy, gdy ten punkt porządku obrad podany został w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie Członków oraz bieżąca, jak i planowana treść Statutu były dołączone do zaproszenia.
Wprowadzenie zmian lub uzupełnień do statutu, które to musi zatwierdzić właściwy organ rejestrowy, są obowiązkiem Zarządu Stowarzyszenia i nie wymagają dodatkowego zobligowania go poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków. Zmiany muszą zostać przedstawione członkom Stowarzyszenia najpóźniej wraz z kolejnym zaproszeniem na Walne Zgromadzenie Członków.

§ 10 Rozwiązanie Stowarzyszenia

O rozwiązaniu Stowarzyszenia może zadecydować tylko Walne Zgromadzenie Członków większością trzech czwartych oddanych głosów. Walne Zgromadzenie Członków może o tym zadecydować tylko wtedy, gdy rozwiązanie zostało ogłoszone jako jeden z punktów porządku obrad w momencie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
W przypadku rozwiązania lub unieważnienia Stowarzyszenia albo w przypadku osiągnięcia wszystkich celów jego majątek zostanie przeniesiony do stowarzyszenia Seiteneinsteiger e.V., c/o Literaturkontor, Hallerstr. 5F, 20146 Hamburg, Niemcy, które to musi wykorzystać przepisany majątek tylko i wyłącznie na cele charytatywne. Urząd Skarbowy jest organem decydującym o przyszłym wykorzystaniu majątku Stowarzyszenia.